torsdag den 12. februar 2009

C.I.N.A.M. – Consciousness Is Not A Monolith - Maskinen er altid tændt...


Igennem analysen foretages en nedskrivning af flere subjekter til ét. Igennem variationer af gennemsnitsregning og kategorisering søges et generelt svar på samtlige subjekters tilstand nu og her. I konstruktionen af det gennemsnitlige subjekt foretages en udviskning af de egenskaber der ligger til grunde for hvert enkelt subjekt. Da subjektet må anses for at være et komplekst væsen, der i sin helhed beror på en sammensætning af utallige værdier, må en udviskning af blot enkelte af disse karaktertræk, medføre en komplet udradering af det enkelte subjekt, sammensat af alle sine værdier. Subjektet er konstant i forandring. Vores bevidsthed er ikke en monolitisk struktur; subjektet har ikke en fast form.

I undersøgelsen af noget her og nu, må man løsrive dette nu fra dets konstant skiftende position i tidens strømning. Nuet bliver fastsat til at have én fortid, én fremtid og én placering i tid. Dette nu der er komplet afskrevet fra dets egentlige kvalitet som nu, nemlig at være konstant foranderligt, må altid anses for at være forgangent fra start. Analysen vil altid kræve endnu en analyse. Resultatet i ét nu vil altid søge bekræftelse eller afkræftelse i en næste undersøgelse.

Det endelige svar vil altid være et mål for samfundet. At kunne måle borgerne i et samfund er grundstenen for at kunne skabe et bedst muligt samfund for disse borgere. Samfundet må foretage nedskrivninger af dets borgeres subjekter for at kunne finde ind til det der er grundlæggende for deres subjekt. Når subjektet er blevet objektiviseret, kan de rette tiltag foretages for at skabe det bedst mulige samfund for de enkelte subjekter. Det er igennem objektivisering at samfundet lærer dets subjekter at kende.

I oplevelses-økonomiens samfund må analysen søge ud over den almene statistik og sigte mod en forståelse, et svar, på netop hvordan vi oplever. Oplevelsen er et grænseland mellem borger og samfund. Oplevelsen findes dybt i subjektet. Ofte så dybt at den ikke altid er lige tilgængelig for subjektet selv. Samfundet oplever ikke. Samfundet formidler, analyserer, påvirkes, men det er ikke i stand til at opleve. Subjektets oplevelse skal derfor oversættes til et sprog som samfundet forstår. Den subjektive oplevelse skal objektiviseres.

Med brug af hjerneforskning er der fundet udsigt til nye forståelser for subjektets oprindelse og funktion. Videnskaben tjener her dets absolutte formål; at finde det endelige svar. Hjerneforskerens analyse kredser omkring en måling af selve subjektets grundfunktion, dets udspring. Hvis menneskets subjekt udelukkende er en yderst kompleks serie af elektroniske informationer i hjernens kortex og dybere lag, må en måling af disse impulser og en forståelse for målingens resultat, i sidste ende medføre en komplet forståelse og måling af et hvert subjekt.

Felter som neuromarketing, retsinstanser og selv religiøse forbund har taget denne drøm om en ”sand” brugerundersøgelse af subjektet til sig. Deres tiltag har dog hurtigt bevæget sig ud i en ren fiktion, hvor de ønskede mål og tidshorisonten hvor disse mål ønskes opfyldt er ren Science Fiction. Men det er vel netop Science Fictions formål at vise os en fejlagtig fremtid, for at pege på netop den tid vi er i nu.

I hjerneforskningen foretages de selv samme objektiviseringer af subjekter som foregår i en hver anden analyse. Med en variable størrelse test-subjekter skabes en gennemsnitlig hjernestruktur der fungerer som en form for fælles hjerne; et gennemsnits-subjekt. Den præcise måling af korrelative udslag i hjernerne, tegner et billede af noget fælles i alle subjekter og det er i undersøgelsen af dette at et udførligt kort over andre korrelative funktioner kan udbrede sig. Denne forskning bevæger sig overordentligt langsomt og måleapparaternes størrelse og omkostning gør forskningen endnu trægere at fremskynde. Og stadig er en præcis måling altid i tvivl. Der findes altid en enkelt afviger, en fejlslagen måling, et uventet udslag. Og så er der altid en underlæggende støj i målingen; subjektets konstante bearbejdelse af situationen og oplevelsen af at være underlagt analysen.

Resting State er en ny form for hjerneforskning hvor MR-scanneren sættes til at måle test-subjektet, men uden at sigte efter én bestemt måling. Der er intet fokuspunkt for undersøgelsen, ingen given opgave der gentages, intet der forventes at ske. MR-scanneren måler alt og intet i samme åndedrag og maskinen, med dens magnetiske impuls, er altid tændt. Der måles ganske simpelt støj. Den støj der er den konstante summen af menneskets foranderlige subjekt. Der findes korrelater i begge hjernehalvdele under en undersøgelse af Resting State; en form for standby funktion der er fælles i os alle. I undersøgelsen af et mere uhåndgribeligt subjektets grundlæggende bevidsthedsstrøm findes muligheden for at skabe et klart gennemsigtigt subjekt. Et koncept om muligheden for at punkt for punkt kunne fastsætte disse strømme i korrelative mønstre. Videnskabens mørkeste dystopi er den endelige konfigurationen fra subjekt til monolit.

Dog er det aldeles usandsynligt at en komplet forståelse og analyse af det enkelte subjekt nogensinde vil kunne foretages af én type måling. Men blot ideen om at dette er et mål der søges opfyldt er måske med til at skabe sin egen monolitiske struktur.

Når analytikeren ufortrødent stræber efter at nå frem til den korrekte analyse, der vil belyse mest muligt omkring samfundets subjekter, dets borgere, er ideen om borgeren som en monolitisk struktur allerede undfanget. Et ønske om at forstå subjektets Resting State er allestedsnærværende og frustrationerne over ikke at kunne komme tæt nok på, er konstant drivkraft til videre forcering af analysen. I forholdet mellem borger og instans, subjekt og samfund, er det der virkelig adskiller dem, det umættelige forsøg på at opnå komplet gennemsigtighed.

Maskinen er altid tændt.

mandag den 19. januar 2009

Neuromarketing

http://en.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing

Danish Research Centre for Magnetic Resonance

Hey!

Klinikkerne mener alle at vores projekt er på eksperimenterende basis, så vi derfor ikke kan bruge klinikker som er mere formet til at diagnosticere bestemte sygdomme. MEN så var overlæge Vibeke Brøndum fra Hamlets privathospital så sød at henvise mig til Hvidovre Videnscenter for Magnetisk Resonans (MR), hvor jeg idag har talt med forskeren Egill Rostrup. (Rostrup nævnte med det samme "neuro-marketing" og sagde at emnet er meget oppe i tiden.) Rostrup vil gerne lige have en projektbeskrivelse og jeg tilbød ham også link til denne blog, og så taler vi igen om sagen. Men han lød positiv. Sender ham en beskrivelse enten i aften eller imorgen tidlig.

Forskningkoordinator Egill Rostrup

(noter fra tlf samtale med Rostrup: en veldefineret opgave er nødvendig, da gentagelse er påkrævet for at kunne foretage en præcis måling, en lang serie billeder tages-næsten som en film....vi talte om oplevet retssikkerhed og hvordan man kunne finde en veldefineret opgave til at måle dette...)

Danish Research Centre for Magnetic Resonance
Hvidovre Hospital
Kettegaard Alle 30
2650 Hvidovre

Telefon: +45 36 32 33 30 (mandag, onsdag, fredag)
Telefon (mobil): +45 23 43 83 27
E-mail: egillr @ drcmr.dk

Klinisk Neurofysiologisk afd
Amtssygehuset i Glostrup
Nordre Ringvej
2600 Glostrup

Telefon: +45 43 23 25 09 (tirsdag og torsdag)

Projektbeskrivelse
Egill Rostrup har gennem en lang årrække arbejdet med funktionel MR-scanning (fMRI), såvel som grundlaget for denne teknik, som gør det muligt at iagttage regional hjerneaktivering med MR scanneren. Teknikken bygger oftest på det såkaldte BOLD respons (Blood Oxygenation Level Dependent), og hovedinteressen har været at forstå og beskrive den fysiologiske baggrund for responset. Supplerende målinger af hjernens blodforsyning er af stor betydning og bidrager sammen med BOLD responset til forståelse af de metaboliske ændringer, som sker i hjernen under aktivering. Det er håbet at de mange resultater opnået om selve BOLD mekanismen vil kunne anvendes til at belyse og evt. korrigere for den betydelige individvariation i responsets størrelse.